Polityka Prywatności

DEFINICJE

1. DO NOGI marka prowadzona przez Martę Knitter, NIP 9512479418, dalej w polityce prywatności określana jako Do Nogi
2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która:
a) korzysta ze strony internetowej donogi.com przeglądając i czytając dostępne na niej treści,
b) weszła w interakcje ze stroną tj. skorzystała z formularza kontaktowego na stronie donogi.com lub sklep.donogi.com  lub wysłała e-mail na adres kontakt@donogi.com.
3. Strona/strona internetowa – strona internetowa zawierająca treści oraz formularze z możliwością wypełnienia ich przez użytkownika i wysłania do Do Nogi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Do Nogi na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
2. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Do Nogi.
3. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, w następujących celach:
a) do zarządzania zapytaniami, reklamacjami, ofertami lub płatnościami. Przetwarzamy dane w celach kontaktowych i realizacji zapytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego np. przygotowanie wyceny nadruku personalizowanego lub inne odpowiedzi na złożone zapytania
b) w celu spełnienia zobowiązań w związku z zapisami użytkownika (na przykład w przypadku, gdy Użytkownik nie wyraził zgody na kontakt w  celach marketingowych,  Do Nogi zapisze ten punkt, aby móc spełnić wymagania użytkownika zgodnie z jego prośbą);
c) w celu przedstawienia naszych nowości, promocji, atrakcyjnych ofert, nowych kolekcji i aktualności. Te informacje Użytkownik otrzymasz tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyrazi zgodę na otrzymywanie od Do Nogi informacji marketingowych.
4. Dane osobowe użytkownika, które są gromadzone przez Do Nogi w trakcie wizyty użytkownika na tej Witrynie, są traktowane jako poufne. Informacje wymagane do realizacji zamówienia, zapytania, reklamacji nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne do realizacji zamówienia np. zamówienie wysyłkowe. Do Nogi działa w dwóch różnych zakresach – jako administrator danych podczas przetwarzania danych klientów oraz jako podmiot przetwarzający dane w związku z realizacją zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Do Nogi informacji marketingowych, Do Nogi zbiera i przechowuje  imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika, aby przesyłać użytkownikowi informacje o nowościach, kolekcjach limitowanych, promocjach i informacje produktowej Do Nogi, która może go zainteresować.
6. Jeżeli użytkownik wypełni formularz kontaktowy na stronie, Do Nogi zbiera i przechowuje:
a) imię/nazwisko w celu personalnej odpowiedzi złożone zapytanie
b) e-mail w celu wysłania odpowiedzi na złożone zapytanie, ofertę
c) zdjęcie projektu, jeżeli użytkownik doda zdjęcie, wizualizacje do formularza. Zdjęcie jest niezbędne do precyzyjnej wyceny.
7. Dane użytkownika mogą być dostępne dla pracowników Do Nogi, administratora strony Do Nogi, podmiotów zapewniających hosting Serwisu, zajmujących się jego bezpieczeństwem, upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawców narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, firm kurierskich do realizacji zamówienia drogą wysyłkową, księgowość oraz platformy służące do wystawiania rachunków, faktów a także systemy płatności.
8. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika użyte będą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia, zarządzania zapytaniami lub reklamacjami.
9. Do Nogi przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania danymi. Dane dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób są uzyskiwane, przechowywane, przetwarzane i dostępne wyłącznie:
a) W określonych i uzasadnionych celach;
b) Bezpiecznie i poufnie;
c) Z poszanowaniem praw osób do kontroli i sprzeciwu.
10. O ile nie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, dane osobowe dotyczące rasy, polityki, religii, zdrowia lub seksualności nie są przetwarzane bez wyraźnej zgody.
11. Obecnie Do Nogi nie ustala limitu czasu przechowywania danych.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Strona Do Nogi zawiera środki bezpieczeństwa chroniące utratę, niewłaściwe użycie, przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, lub nieautoryzowany dostęp do informacji. Bezpieczeństwo danych od strony technicznej zapewnia home.pl. Dokładny zakres zabezpieczenia danych dostępny jest pod adresem: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-home-pl-chroni-i-przetwarza-dane-osobowe

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Do Nogi jest sprawne przeprowadzenie procesu komunikacji ofertowej i rozpatrzenie zapytań. .
2. Do Nogi przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówienia, informowania o etapie realizacji zamówienia oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
3. Kiedy użytkownik przekazuje dane Do Nogi do celów marketingowych, użytkownik jest wyraźnie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z tymi zasadami. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę zgodnie z niniejszymi zasadami.
4. Kiedy użytkownik poda swoje dane w ramach wypełniania kwestionariusza zamówienia, informacje te są przetwarzane i przechowywane na podstawie uzasadnionych interesów. Oznacza to, że dane są wymagane przez Do Nogi do realizacji zamówienia, zapytania lub reklamacji. Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych.

USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej strony lub kontaktów z tą witryną, może wysłać pytania na e-mail: dane@donogi.com.
2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych, zwanym również „prawem do bycia zapomnianym”. Zasada leżąca u podstaw tego prawa ma na celu umożliwienie danemu użytkownikowi osobie wnioskowania o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu dla jej dalszego przetwarzania.
3. Zgodnie z zapisami RODO osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania ich przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:
a) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane / przetworzone;
b) Kiedy osoba wycofuje zgodę;
c) Kiedy poszczególne obiekty są przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej dla odnośnej czynności przetwarzania;
d) Kiedy dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone;
e) W przypadku, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
4. W przypadku, gdy Użytkownik zażyczy sobie całkowitego usunięcia danych firma Do Nogi nie zatrzyma żadnych danych w swoich zasobach.
5. Niniejszy dokument określa również naszą politykę reagowania na wnioski o usunięcie danych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie w maju 2018 r. Dokument ten wyjaśnia prawa osoby, której dane dotyczą, do usunięcia danych i obowiązki Do Nogi w odpowiedzi na taki wniosek.
6. Informacje mogą zostać usunięte z CRM Do Nogi na żądanie, które zostanie zgłoszone przez użytkownika na adres dane@donogi.com. Do Nogi zobowiązuje się do usunięcia danych w ciągu jednego miesiąca (30 dni kalendarzowych) i wysyłki potwierdzenia, gdy informacje zostaną usunięte.

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywane przez niego czynności.
2. Strona www.donogi.com wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) _ga – cookie używane do rozróżnienia użytkowników, aby w przyszłości móc dopasować produkty dla odpowiedniej grupy docelowej.
b) _atuvc – cookie używany do obsługi wtyczki socialowej, umożliwia udostępnianie informacji na platformach mediów społecznościowych.
c) wp-settings-time-1, wp-settings-1 – cookie używane przez CMS, na którym utworzona została strona. Pliki są używane do dostosowania widoku administratora i interfejsu witryny.
3. Do Nogi informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
4. Do Nogi wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Do Nogi, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r.